11 czerwca 2017 r. Dziesiąta Niedziela zwykła Rok A, I Uroczystość Najświętszej Trójcy

11 czerwca 2017 r.
Dziesiąta Niedziela zwykła
Rok A, I
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Pierwsze czytanie: Wj 34, 4b-6. 8-9 Bóg objawia się Mojżeszowi
Psalm responsoryjny: Dn 3, 52. 53a i 54a i 55ab i 56a
Drugie czytanie: 2Kor 13, 11-13 Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej
Śpiew przed Ewangelią: Ap 1, 8
Ewangelia: J 3, 16-18 Bóg posłał swojego Syna na świat, aby świat został zbawiony

PIERWSZE CZYTANIE:

Czytanie z Księgi Wyjścia:

Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność». I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

 

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej, *
Błogosławiony jesteś na tronie Twojego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie, †
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

DRUGIE CZYTANIE:

 

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian:

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA:

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana:

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Oto słowo Pańskie.